www.mokyklele.net

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rašymo užduotys

1 Užduotis

Diktantas

Iš cukrinių runkelių yra gaminamas cukrus. Mama parduotuvėje pirko cukraus. Ji paslėpė cukrų, kad vaikučiai nerastų. Vincukas ir Vaciukas turi skėčius, kad nesušlaptų nuo lietaus. Pas močiutę gyvena katinas Runcė. Runcė bijo telefono skambučio. Močiutė glosto katiną, kad nebijotų.

 

2 Užduotis

Įrašyti praleistus žodžius. Parinkti atitinkamą linksnį.

Debesys paslėpė _____. _____ perskrodė žaibas. Tolumoje pamačiau savo _____. Feliksas kloja savo _____. Pro _____ lubose šviečia saulė. Baldų parduotuvėje mačiau daug _____. Bobutė pasodino _____ ir _____. Atnešk _____ popieriaus! Senelis išvalė _____. Vėjas nulaužė pomidoro _____. Iš už _____ pasirodė saulutė.

(saulė, dangus, senelis, lova, skylė, lovos, žirnelis, pupelė, kaminas, lapas, stiebas, debesys)

 

3 Užduotis

Diktantas

Stasys Pundzius gyvena Dzūkijoje. Dzyrū dzyrū -Stasys pjauna malkas. Ant medžių voverės džiovina grybus. Po pelkę braidžioja briedžiai. Voras audžia tinklą. Dzingul dzingul - tolumoje skamba karvių varpeliai.

 

4 Užduotis

Diktantas

Simo ir Živilės knygos

Simas ir Živilė yra brolis ir sesuo. Abu mielai skaito knygas. Simui rūpi knygos apie tolimus kraštus. Živilė skaito pasakų knygas. Kas vakarą mergaitė seka pasaką lėlei.

 

5 Užduotis

Diktantas

Micės kačiukai

Katė Micė augina du kačiukus. Vieno kailiukas rainas, o kito baltas. Rainio akutės žalios ir plačios. Jis dar nemoka gaudyti pelių. Bet kaip jis gaudo muses! Balčio akys geltonos ir liūdnos. Jis laka pieną ir vis žiūri. Gal broliukas musytę atneš?

 

6 Užduotis

Diktantas

Dėdė Tomas dirba sode, o teta Teklė darže. Dėdė sodina medelius. Tadas padeda dėdei. Teta sodina bulves, burokus, pupas. Birutė padeda tetai. Darže daug piktžolių. Baigę darbus darbininkai ėmė valyti savo purvinus batus.

 

7 Užduotis

Diktantas

Kas kaip augo

Mano ąžuoliukas užaugino du lapus ir tris giliukus. Šuo Rudis peršoka per visas tvoras ir atneša mano batus. Senus batus aš palikau prie upės bebrams. Jie buvo maži. Man išdygo dar du dantys. O sesutė du dantukus pametė.

 

8 Užduotis

Atrenkamasis diktantas

Diktuojant vaikas išrenka veiksmo žodžius ir tik juos rašo

Po kiemą bėginėjo išbadėjęs žvirblelis. Tuščias skilvelis nedavė jam ramybės. Šaltis gnaibė basas kojeles. Mindaugas nešė per kiemą kibirėlį grūdų arkliui. Keli grūdeliai išbyrėjo. Žvirblis puolė prie jų, bet atlėkė besotė višta ir visus juos sugraibė. Žvirbliukas nuskrido ir įsitaisė ant būdos šunelio Brisiaus kaimynystėje. Šuo apsidžiaugė ir skambiai amtelėjo. Brisius pavaišino žvirbliuką koše iš savo dubenėlio.

 

9 Užduotis

Atpasakojimas

Žvėrelių turgus

Paskutinį spalio sekmadienį vyksta žvėrelių turgus. Ankstų rytą žvėreliai skuba į pamiškę. Parduoda vasarinius ir perka žieminius kailinius. Ežiai kailinių neturi. Jie prekiauja adatomis ir ylomis. Žvėreliai derasi, šūkauja.
Pagiryje pasirodė vilkas. Visi nutilo. Kas pirks vilko kailinius?

 

10 Užduotis

Nurašyti ir pabraukti veiksmo žodžius.

Draugas

Kieme gyveno du geri draugai: šuo ir višta. Kartą į vištidę įlindo lapė. Ji pagavo vištą, įgrūdo ją į maišą ir nutempė į eglyną. Po medžiu begėdė ištraukė vištelę iš maišo ir jau norėjo suėsti. Tik girdi - už krūmo kažkas šlama. Tai šuo atbėgo vištelei į pagalbą. Plėšrūnė paliko vištelę ir nėrė į tankumyną.

 

11 Užduotis

Kūrybinis diktantas (vaikui diktuojami klausimai, o jis rašo atsakymus pilnais sakiniais).

- Ką veiki?
- Ką matai už lango?
- Apie ką galvoji?
- Ką veikia tavo draugai?
- Ką tu veiksi rytoj?

 

12 Užduotis

Diktantas

Ką veikiame per dieną?

Saulė teka. Mes pabundame. Skubame, lekiame. Mūsų laukia mokykla. Nuaidi skambutis. Jis kviečia į pamokas. Skaitome, skaičiuojame, rašome. O ką aš veikiu? Svajoju, kuriu. Bėgu, šokinėju. Galvoju. Sprendžiu uždavinius. Ką veikiate jūs? Dainuojate, sportuojate, vaidinate. Kartais liūdite. Laukiate atostogų? Po jų ilgitės mokyklos. Ar ne?

 

13 Užduotis

Diktantas

Nuotykis darže

Simui patinka būti močiutės darže. Vėsus rytas. Toli loja šuo. Berniukas dairosi. Nebėra žirnių, uogų. Kaimynų darže raibos vištos ieško sliekų. Simas eina prie tvoros. Jis iš tolo pamato buroką. Gal močiutė jį pametė? Vaikas šlepsi buroko link. Staiga burokas sujudėjo. Simas žiūri ir negali patikėti. Burokas bėga nuo jo!

 

14 Užduotis

Atpasakojimas

Kvota

Eglės broliai norėjo nužudyti žaltį. Bet kaip sužinoti žalčio vardą? Į mišką išvedė Ąžuolą. Visaip kvotė Eglės sūnų. Bet jis nepasakė tėvo vardo. Klausinėjo ir Uosį, ir Beržą. Sūnūs neprasitarė. Tada vyrai išvedė į mišką Eglės dukrą. Ji viską išplepėjo.

 

15 užduotis

Diktantas

Vištytė ir gaidelis

Gyveno senelis ir senelė. Turėjo juodu vištytę ir gaidelį. Senelė pasiuvo gaideliui naujas kelnytes, o vištytei sijonuką. Gaidelis ir vištelė išėjo į mišką riešutauti. Gaidelis įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė aplink bėginėja. Ji prašo numesti jai bent kekelę riešutų. Metė gaidelis kekelę ir išmušė vištytei akelę.

 

16 užduotis

Girdimasis įspėjamasis diktantas

Tekstas skaitomas kelis kartus. Vaikas išskiria žodžius, kurie atsako į klausimus ką? ko? kokią? kokių? Išsiaiškinama kaip juos reikia rašyti. Lėtai diktuoti sakinius. Vaikas juos kartoja taisyklingai tardamas ir savarankiškai rašo.

Gintuko diena

Šiandien Gintas buvo svečiuose pas močiutę. Močiutė jam padovanojo naują knygelę. Berniukas ten matė daug spalvotų paveikslėlių. Pietums močiutė iškepė bulvinių blynų. Vakare Gintukas klausė močiutės dainelių ir pasakėlių. Paskui pamaitino šunelį Rudį. Tai smagiai praėjo diena!

 

17 užduotis

Diktantas

Saldų obuolį, kitą naktį, šiltos rankos, ilgą siūlą, geltoną gėlę, jaukų namą, karštą ugnį, baltų debesų, pilkos putos.

 

18 užduotis

Kūrybinis diktantas

Mieli daiktai

Gyveno kartą (kokia?) senelė. Ji turėjo daug (kokių?) daiktų. Prie kambario (prie ko?) gulėjo margas kilimas. Ant palangės stovėjo sausų (kieno?) puokštė. Aplink krosnį tupėjo dvylika (ko?). Už lovos mėtėsi kelių (kieno?) ausys. Prie kambario (prie ko?) senelė prikalė (kokį?) vainiką.

 

19 užduotis

Atpasakojimas

Voro tinklas

Voras nunėrė ilgą tinklą. Nuo vienos pušies iki kitos. Ir užtvėrė miško taką. Tada prisiglaudė slėptuvėje ir ėmė laukti aukos.

Pasirodė briedis. Galiūnas traukė prie upės atsigerti. Jis sustojo prie voro tinklo. Tinklas spindėjo lyg sidabras. Buvo labai gražus. Bet briedžiui reikėjo atsigerti. Ir jis žengė į priekį. Sidabro nėrinys pakibo ant briedžio ragų. O voras spruko į žolių tankumyną.

(pagal V. Dautartą)

 

20 užduotis

Diktantas

Miega, šaukia, klykia, sapnuoja, stumia, dainuoja, kviečia, beldžia, mūrija, pučia, plaukia, skrenda, veža, lekia, groja, ūžia, tarška, gaudžia.

 

21 užduotis

Diktantas

Domas nesusitvarko savo knygų. Vaikus vilioja blizgantis ledas. Devynis kartus atmatuok, dešimtą pjauk. Bailus per upelį bijo šokti, kad nesušlaptų, lieptu bijo eiti, kad nenukristų. Kas sunkiai aria, tas gardžiai valgo ir geria. Kiškienė pils kiškučiams sriubą. Sumanė žiaurioji žiema viską sušaldyti. Laiškanešys nešioja laiškus. Vėl šypsosi saulė. Sigitas miške pamatė skruzdėlyną.

 

22 užduotis

Diktantas

Beuodegis

Žmogus kerta miške medžius. Ateina vilkas ir nori jį suėsti. Bet žmogus prašo leisti veidą nusiprausti. Vilkas sutinka. Tada žmogus prašo uodegos nusišluostyti. Vilkas atkiša uodegą. Paima žmogus viena ranka už uodegos, o kita stveria pagalį ir ima mušti vilką. Vilkas kaukia, staugia, šokinėja, kol uodega lieka žmogaus rankoje.

 

23 užduotis

Diktantas

Ąselė, mįslingas ąžuolas, ąsotėlis, žąsinėlis, mįslė, Kęstučio ąžuolas, žąsiukų pulkelis, mįslių knygelė.

 

Prisijungimas